Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Nieuw Amsterdam is een onafhankelijke uitgeverij, opgericht in 2005. In 2006 is Nieuw Amsterdam gestart met verkoop via internet onder de naam http://www.nieuwamsterdam.nl/ (hierna: nieuwamsterdam.nl).

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van nieuwamsterdam.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door nieuwamsterdam.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door nieuwamsterdam.nl. nieuwamsterdam.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 De verzend- & administratiekosten per bestelling bedragen € 1,95 per product voor verzending binnen Nederland en België. Buiten Nederland en België gelden andere prijzen, die op nieuwamsterdam.nl onder ‘Klantenservice’ vermeld staan. Verzend- & administratiekosten hoeven niet te  worden voldaan indien de klant gebruik maakt van het 14 dagen herroepingrecht (zie artikel 10).  De klant is echter wel gehouden het product op eigen kosten te retourneren. Het retouradres hiervoor is:
nieuwamsterdam.nl
o.v.v. retour internetbestelling
Postbus 15511
1001 NA Amsterdam
4.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
4.4 nieuwamsterdam.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling geschiedt via iDEAL. U heeft hiervoor een Nederlandse bankrekening nodig. 

 

Artikel 6. Levering

6.1 nieuwamsterdam.nl streeft ernaar om bestellingen in Nederland binnen 72 uur na ontvangst van de betaling af te leveren op het door de klant afgegeven afleveradres. Hiertoe is nieuwamsterdam.nl echter niet verplicht.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan nieuwamsterdam.nl kan worden toegerekend c.q. wederzijds is overeengekomen dat de termijn voor bepaalde tijd verlengd is. Indien de leveringstermijn toch oploopt tot meer dan 30 dagen, dan kan de klant direct ongedaan maken, waarbij de klant reeds betaalde gelden binnen 30 dagen terug ontvangt van nieuwamsterdam.nl.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. nieuwamsterdam.nl zal in dat geval indien van toepassing voor vlotte terugbetaling zorgdragen
6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal nieuwamsterdam.nl zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van nieuwamsterdam.nl.
6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan nieuwamsterdam.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door nieuwamsterdam.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Nieuw Amsterdam, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
8.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuw Amsterdam, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9. Conformiteit

9.1 nieuwamsterdam.nl staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10. Bedenktijd

10.1 nieuwamsterdam.nl hanteert een bedenktijd (herroepingsrecht) van 7 werkdagen.
10.2 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen aan Nieuw Amsterdam te melden.
10.3 In het kader van deze bedenktijd mag de klant, indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan nieuwamsterdam.nl retourneren op de wijze zoals bij aflevering aangegeven. De adresgegevens voor de gefrankeerde retourzending vindt u onder artikel 4.2 en op de website http://www.nieuwamsterdam.nl/. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn. U kunt onder geen beding bestellingen die naar u zijn verzonden retourneren in de winkels.
10.3 Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal Nieuw Amsterdam het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terug betalen, met uitzondering van de verzendkosten voor de retourzending.
10.4 Conform Art. 6 lid 3 van de Richtlijn 97/7/Eg is de bedenktijd niet van toepassing, indien de verkoop:
- voorwerpen betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde boeken.

 

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en nieuwamsterdam.nl, dan wel tussen nieuwamsterdam.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en nieuwamsterdam.nl, is nieuwamsterdam.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van nieuwamsterdam.nl.

Artikel 12. Overmacht

Nieuwamsterdam.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat nieuwamsterdam.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.